Silvia Holéczyová

Silvia Holéczyová

Silvia Holéczyová

  • zakladateľka kreatívno-vzdelávacieho centra  (Fabrička),
  • úradná prekladateľka a tlmočníčka,
  • riaditeľka jazykovej školy Your Choice.
  • Vyštudovala učiteľstvo angličtina a dejepis na FF UCM v Trnave.
  • Absolvovala ročný výmenný štipendijný pobyt na Randolph-Macon Woman´s College v USA.
  • Od roku 2006 je úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre anglický jazyk.
  • V roku 2005 založila jazykovú školu Your Choice a odvtedy neustále prináša novinky v oblasti vzdelávania. Venuje sa odbornému zameraniu pre manažérov a výkonných pracovníkov. Vedie odborné worshopy v oblasti poisťovníctva, prezentácií a právnickej angličtiny.
  • Od r.2013 sa venuje výučbe angličtiny pre deti s rodenými hovorcami.
  • V r. 2016 založila kreatívno-vzdelávacie centrum Fabrička, kde sa angličtinu s rodenými hovorcami učí každoročne viac ako 500 detí.

Čas: 11:30 – Stage 1
Prednáška: AKO SA S DEŤMI UČIŤ CUDZIE JAZYKY
– Kedy začať učiť deti cudzí jazyk? Ako na to?
– Nebude mať cudzí jazyk vplyv na schopnosť rozprávať v materinskom jazyku?
– Ako deťom simulovať bilingválne prostredie? Môžem sa s dieťaťom učiť doma?
– Praktické rady, ako využiť  naplno kreatívny potenciál v deťoch a motivovať ich k vzdelávaniu v cudzích jazykoch.