logo-1
Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v  motorových palivách – nafte a benzíne.

 

Tvorí ho desať spoločností v 4 krajinách Európy – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Chorvátsku. Tieto spoločnosti sú navzájom logicky prepojené a tvoria sústavu, riadenú ako jeden celok prostredníctvom divizionálnej organizačnej štruktúry.
Spoločnosti tvoriace Envien Group sú Enviral, a.s., Meroco, a.s., Enagro, a.s., Poľnoservis, Rossi Biofuels, Biodiezel Vukovar, Envien Magyarország, Ethanol Energy Vrdy, RT Logistic a materská spoločnosť Envien International.
Envien Group pre svoju kľúčovú výrobu biopalív zabezpečuje nákup vstupných poľnohospodárskych komodít a rastlinných olejov v objemoch, ktoré ju radia medzi kľúčových obchodných hráčov v segmente poľnohospodárstva v strednej Európe.

 

V súčasnosti spoločnosti Envien Group zamestnávajú viac ako 400 zamestnancov. Spoločnosti skupiny majú stovky obchodných partnerov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, v oblasti biopalív, v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v sektore poľnohospodárstva, a to v celoeurópskom meradle.
Naše spoločnosti v rámci skupiny Envien Group presadzujú profesionálny a etický prístup, vychádzajúci z korporátnych hodnôt ako sú tímová práca, spoľahlivosť, vysoká kvalita, dlhodobá spolupráca, spoločenská