zsr

ŽSR – profil spoločnosti

Železnice SR (ŽSR) vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov.

 

Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu. ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

 

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002:

  • správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC)
  • poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC
  • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí
  • výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh
  • ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.

 

 

ŽSR – čo ponúkame

Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu.

Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu.

Sociálny dialóg so zamestnancami vyjadruje uzavretá Kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku.

ODMEŇOVANIE

Mesačná mzda (tarifná mzda + prémie)

Príplatky a mzdové zvýhodnenia :

✔ za pracovnú pohotovosť

✔ za prácu nadčas

✔ za prácu vo sviatok

✔ za nočnú prácu

✔ za prácu v sobotu a nedeľu

BENEFITY

✔ cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov ŽSR a ich rodinných príslušníkov

✔ príspevky na rekreáciu

✔ odmeny pre darcov krvi

✔ odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách

✔ doplnkové dôchodkové sporenie v DDS Stabilita , a.s.

✔ životné poistenie zamestnancov ŽSR DYNAMIK Ž v Generali poisťovni , a.s.

✔ pravidelné lekárske prehliadky v závislosti od veku a funkcie zamestnanca.

 

ŽSR  – absolventský program

Absolventský program ŽSR je program určený absolventom vysokých a stredných škôl.

Jeho cieľom je zabezpečenie požadovanej vzdelanostnej a vekovej štruktúry zamestnancov ŽSR a vytvorenie vhodných podmienok na adaptáciu absolventov vybraných škôl.

Absolventom sa rozumie absolvent školy, ktorý vstupuje do pracovného pomeru ihneď po úspešnom ukončení štúdia, najneskôr k 1.9. príslušného roka.

Absolventi sa prijímajú do pracovného pomeru do evidenčného stavu príslušnej organizačnej jednotky ŽSR. Absolventi sa posudzujú z hľadiska pracovno-právnych predpisov ako zamestnanci ŽSR. Základná adaptačná doba je doba, počas ktorej nie je absolvent zaradený na samostatný výkon príslušnej pracovnej činnosti, maximálne jeden rok. Ak sa absolvent pripravuje na funkciu, ktorá v zmysle interného predpisu ŽSR Z3 vyžaduje odbornú skúšku, trvá adaptačná doba minimálne do doby vykonania tejto skúšky.

Do absolventského programu ŽSR sa študent môže prihlásiť v priebehu mesiacov apríl – máj v poslednom ročníku štúdia.

 

 

Hľadáme uchádzačov s vysokoškolským, úplným stredným vzdelaním s maturitou alebo stredným vzdelaním v  odbore doprava, elektrotechnika, strojárstvo alebo stavebníctvo. Ponúkame prácu v pozíciách: Výpravca, Návestný majster. Majster železničných tratí a stavieb, Zámočník koľajových konštrukcií, Elektromontér, Rušňovodič, Posunovač, Signalista, Dozorca výhybiek, Montér oceľových konštrukcií.