Kto sme – Železnice Slovenskej republiky

Na Slovensku sme jediným manažérom železničnej infraštruktúry. Zabezpečujeme prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych železničných tratí  a riadime na nich vlakovú dopravu pre všetkých dopravcov. Staráme sa nielen o železničné trate, trakčné vedenia, či zabezpečovacie zariadenia, ale aj o tunely, mosty, priecestia, železničné stanice a budovy.

 

Čo ponúkame

Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu.

Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu.

Sociálny dialóg so zamestnancami vyjadruje uzavretá Kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku.

ODMEŇOVANIE

Mesačná mzda (tarifná mzda + prémie)

Príplatky a mzdové zvýhodnenia :

✔ za pracovnú pohotovosť

✔ za prácu nadčas

✔ za prácu vo sviatok

✔ za nočnú prácu

✔ za prácu v sobotu a nedeľu

BENEFITY

✔ cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov ŽSR a ich rodinných príslušníkov

✔ príspevky na rekreáciu

✔ odmeny pre darcov krvi

✔ odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách

✔ doplnkové dôchodkové sporenie v DDS Stabilita , a.s.

✔ životné poistenie zamestnancov ŽSR DYNAMIK Ž v Generali poisťovni , a.s.

✔ pravidelné lekárske prehliadky v závislosti od veku a funkcie zamestnanca.

 

Absolventský program

Absolventský program ŽSR je program určený absolventom vysokých a stredných škôl.

Jeho cieľom je zabezpečenie požadovanej vzdelanostnej a vekovej štruktúry zamestnancov ŽSR a vytvorenie vhodných podmienok na adaptáciu absolventov vybraných škôl.

Absolventom sa rozumie absolvent školy, ktorý vstupuje do pracovného pomeru ihneď po úspešnom ukončení štúdia, najneskôr k 1.9. príslušného roka.

Absolventi sa prijímajú do pracovného pomeru do evidenčného stavu príslušnej organizačnej jednotky ŽSR. Absolventi sa posudzujú z hľadiska pracovno-právnych predpisov ako zamestnanci ŽSR. Základná adaptačná doba je doba, počas ktorej nie je absolvent zaradený na samostatný výkon príslušnej pracovnej činnosti, maximálne jeden rok. Ak sa absolvent pripravuje na funkciu, ktorá v zmysle interného predpisu ŽSR Z3 vyžaduje odbornú skúšku, trvá adaptačná doba minimálne do doby vykonania tejto skúšky.

Do absolventského programu ŽSR sa študent môže prihlásiť v priebehu mesiacov apríl – máj v poslednom ročníku štúdia.

 

Požiadavky na uchádzačov

Stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo s výučným listom, vzdelanie dopravného, elektrotechnického, prípadne iného technického zamerania.
Fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, technické myslenie, zodpovednosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

 

Ponúkané pracovné pozície

Výpravca, signalista, dozorca na diaľkovo ovládanej trati, dozorca  výhybiek, výhybkár, posunovač, návestný majster, rušňovodič – traťový strojník,  zámočník koľajových konštrukcií, majster železničných tratí a stavieb, traťový robotník, elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení.